Socha  české  spisovatelky  Terézy  No-vákové,  která  v  Proseči  žila,  tvořila  a Proseč si velmi oblíbila, byla u základní školy  v  Proseči  slavnostně  odhalena  v květnu  1977.  Stalo  se  tak  u  příležitosti 65. výročí od úmrtí spisovatelky. Socha je zhotovena z pískovce a jejím autorem je akademický sochař František Janda z Osíka.

Od té doby uplynulo již téměř 40 let, v  loňském  roce  jsem  začali  společně  s vedením  školy  uvažovat  nad  nutností provedení  opravy  sochy.  Následně  byl osloven restaurátor MgA. Petr Rejman, aby navrhl postup a nutné kroky opravy a celkové konzervace sochy. V letošním roce jsme vyčlenili v rozpočtu města po-třebné  finanční  prostředky.  Nemalou částkou  na  opravu  přispěla  také  rodina Haazsova, která spravuje majetek spiso-vatelky, za což jim patří poděkování.

Oprava sochy spisovatelky byla prove-dena  MgA.  Petrem  Rejmanem  na  pře-lomu  července  a  srpna  letošního  roku a  celkové  náklady  opravy  byly  39  tisíc korun.  Snažili  jsme  se,  připravit  spiso-vatelce důstojnou poctu k její lásce a ob-divu k našemu městu a snad se nám to podařilo.

2016 07 08 socha

Jan Macháček, starosta města Proseč