1. Počátky školství v Proseči

2. Období od roku 1887 do druhé světové války

3. Od druhé světové války po současnost


1. Počátky školství v Proseči

První zpráva o škole

První zpráva o škole v Proseči se vyskytuje v zápisu z 12. 8. 1829 sepsané panem farářem A. Raymem, z něhož je patrno, že v Proseči byla farní katolická škola již roku 1721.

Obecná škola veřejná

Obecní školu veřejnou zřídila kněžna Terezie z Trautsonu. Podle kroniky pana řídícího učitele Trkala to bylo roku 1728, v pamětní knize při faře v Nových Hradech je uveden rok 1734.

Tato škola obdržela číslo popisné druhé. Stála proti katolické faře a starému hřbitovu, který se rozkládal kolem kostela. Školní budova byla dřevěná o jedné světnici se dvěma okny do „rynku“ a dvěma okny do dvora vedlejšího domku č. 3, kolem něhož vedla veřejná cesta vedoucí k Litomyšli. Vyučovalo se v ní až do roku 1804.

Nákladem hraběte Jana Antonína z Harbuval de Chamaré byla roku 1804 přestavěna - znovu postavena dřevěná školní budova, chalupa. V nové škole byla jedna velká světnice – třída, jedna malá světnice, kuchyň, komora, menší světnice – později třída, chlév, zahrádka. Roku 1816 byla ještě přistavěna školní stodola.

1804 01

1804 021804 03

V této době (po roce 1804) byly k Proseči přiškoleny obce Záboř (Záboří), Podměstí, Martinice, Paseky, Bor. Dříve patřila k prosečské škole ještě obec Zderaz, ta však byla kvůli vzdálenosti přiškolena do Perálce. 

Prvním privátním učitelem byl Jakub Rejman z Proseče, který učil „čísti, psáti a něco počítati“. Zemřel roku 1765.

Jak to v prvních prosečských školách vypadalo a jak se vyučovalo

Ve třídě byly dvě tabule – na jedné byl „předpis“ pro výuku psaní a na druhé se počítalo. Počítadlo nebylo, děti počítaly na prstech. Ve třídě nebyla ani skříň ani pomůcky. Ani rozvrh nebyl na zdi vyvěšen, co pana učitele napadlo, to učil.

Psalo se kamínkem na břidlicové tabulky, později brkovým perem na papír. Brková pera z husích brků vyráběl učitel sám. Učitel papíry linkoval sám buď olůvkem nebo stříbrným desetníkem. Když se arch popsal, obrátil se a psalo se napříč a potom tam, kde zbylo nepopsané místo.

Sedělo se v lavicích, kam si kdo sedl, tam seděl. Na pravé straně seděla děvčata, na levé chlapci. Za trest stávalo se u dveří. Učilo se ze slabikáře. Druhým školním rokem se četlo z čítanky a děti se učily psát. Reáliím, kreslení a tělocviku se neučilo. Učilo se trochu zpěvu a mluvnici. Náboženství učil pan farář. Ve škole se při vyučování také hojně trestalo. Na stole ležela rákoska. Rákoskou, pravítkem nebo rukou se vyplácelo.

Prázdniny začínaly 1. srpna a trvaly šest týdnů. Ve čtvrtek bylo volno. Vyučování začínalo po 9. hodině, protože kde měli dobytek, ráno už od čtyř hodin pásli. V létě, kdy byla práce na poli, bylo ve třídách dětí podstatně méně.

Rozšiřování školy

Škola v Proseči byla postupně rozšiřována. Od roku 1826 byla rozšířena o druhou třídu, od roku 1872 byla škola trojtřídní. Třetí třída byla umístěna do pronajaté světnice domu č. 19 v prvním poschodí.

Kolem roku 1850 se k dosavadním předmětům (čtení, psaní a počty) přidalo názorné vyučování, zpěv, kreslení a ve spojení s čtením to nejpotřebnější z přírody a vlastivědy. V prosečské škole se vyučovaly také ženské ruční práce.

V roce 1875 byla otevřena čtvrtá třída. Od 1. ledna 1881 se v prosečské škole od 3. třídy vyučoval německý jazyk, přihlásilo se 28 dětí. Od roku 1885 byla obecná škola rozšířena o pátou třídu.

K vyučování bývala pronajata třída také v č. 63 u Hartvichů (u Soukalů, později radnice) - viz následující foto.

1887 prosec 63

Počty žáků ve třídách

Zajímavé jsou i počty žáků ve třídách. Např. ve školním roce 1871/1872 (škola ještě dvoutřídní) bylo do školy zapsáno 345 dětí. Do první třídy celkem 220 dětí (95 chlapců a 125 dívek), z nichž za celý školní rok do školy ani jednou nepřišlo 76 dětí. Do druhé třídy bylo zapsáno 125 dětí (73 chlapců a 52 dívek), z nichž jich za rok ani jednou do školy nepřišlo 51.

Ve školním roce 1879/1880 bylo ve škole 345 dětí. V první třídě jich bylo 118, ve druhé 76, ve třetí 79 a ve čtvrté třídě 72 dětí. První třídu navštěvovaly děti prvním školním rokem. Druhou třídu navštěvovaly děti druhým a třetím školním rokem. Do třetí třídy chodili žáci čtvrtým a pátým školním rokem. Do poslední čtvrté třídy chodily děti šestým, sedmým a osmým rokem. Některé děti končily školní docházku kolem čtrnáctého roku, jiné dříve, i v deseti letech, podle toho, jak byly bystré, kolikrát opakovaly stejnou třídu. V evangelické škole bylo ve školním roce 1879/1880 zapsáno 196 dětí.

Evangelická soukromá škola

Roku 1783 byla v Proseči otevřena jednotřídní evangelická škola.

Roku 1816 byla postavena budova staré evangelické školy. Prvním učitelem na evangelické škole byl Tomáš Rejman, pocházel ze Záboře, vyučoval v letech 1783 - 1786.

Roku 1870 se škola stala soukromou bez práva veřejnosti. Roku 1873 byla rozšířena na dvoutřídní. V této škole se v 70. letech 19. stol. učilo až 200 dětí.

2. 6. 1896 byl položen základní kámen k nové školní budově evangelické v Záboří. Na počátku září 1897 byla budova dokončena a 20. září 1897 se v soukromé evangelické škole začalo vyučovat. V roce 1898 obdržela právo veřejnosti. Ve školním roce 1917/1918 byla škola rozšířena na trojtřídní.

Škola - expozitura v Martinicích

Do roku 1805 navštěvovaly děti z Martinic školu v České Rybné. Poté byly Martinice přiškoleny k Proseči. Kvůli krutému zimnímu počasí a neschůdným cestám, kdy děti v zimě nemohly docházet do Proseče, se vyučovalo v zimě v Martinicích. Učitel docházel do Martinic jednou týdně, a to ve čtvrtek. Expozitura byla v Hadovci v č. 42 u tkalce Boháče, tabule visela na tkalcovském stavu, žáci seděli na dlouhých šestinohých lavicích, psali a počítali na tabulkách, které si drželi na kolenou.

Občané Martinic žádali o povolení samostatné školy. Nakonec bylo zavedeno v Martinicích zimní vyučování. Jednalo se o každoroční zimní vyučování od 1. listopadu do konce března. Učit se začalo od ledna 1882. Prvním učitelem byl Josef Vobejda, který tam docházel z Proseče. Expozitura byla umístěna u pana Františka Hlaváče č. 22. Od roku 1895 se učilo až do konce dubna.

Když stavení pana Hlaváče vyhořelo, byla škola umístěna v č. 23, které patřilo panu Anotnínu Tefrovi. K vyučování byla vyčleněna místnost – bývalá „šenkovna“. Kolem stěn byly lavice ještě jako v hospodě. Uprostřed světnice byly dvěma řadami staré dlouhé lavice. Ve třídě byl ještě stůl a židle pro učitele, skříň a dvě tabule na podstavcích. Učilo se bez rozvrhu, bez pomůcek, bez obrazů. Na stěně visela mapa Čech, Rakouska-Uherska a polokoule. Četlo se ze slabikáře nebo z čítanek prosečské školy. Pravidelně se vyučovaly počty, čtení, psaní a kreslení.

Od roku 1899 se v Martinicích vyučovalo celoročně a pro Martinice byl ustanovován zvláštní učitel z Proseče.

1913 martinice23

Nahoru


2. Období od roku 1887 do druhé světové války

Rozšíření obecné školy – nová velká zděná budova na náměstí

Roku 1887 byla zahájena stavba nové velké zděné budovy na náměstí na místě spáleniště, kde dříve stávala stará radnice, parcelní číslo 18 – dnes obecní úřad a pošta. (Pozn. V roce 1868 lehlo dřevěné prosečské náměstí popelem při velkém požáru.)

Škola byla dostavěna v polovině srpna 1888, vyučování v ní začalo 24. 9. 1888. Byla postavena a provozována nákladem Proseče a všech okolních obcí.

1888 prosec18 

Počty žáků v obecné škole se v těchto letech pohybovaly kolem 350 (asi 150 dětí navštěvovalo v té době evangelickou školu). Od počátku ledna 1886 se začalo vyučovat také industriální vyučování, od 1. 11. 1888 začalo vyučování na nově zřízené Průmyslové pokračovací škole v Proseči.

1909 10 trida11912 13 trida4

Pohlednice Proseče na následujícím obrázku zachycuje tyto záběry: obecná škola, evangelická škola, U Kadleců, evangelický kostel, katolický kostel:  

pohlednice prosec skoly

Spojení evangelické školy s obecnou školou

Ke konci školního roku 1918/1919 byla soukromá trojtřídní evangelická škola s právem veřejnosti v Záboří zrušena a od následujícího školního roku byla spojena s obecnou školou.

Dívčí a chlapecká měšťanská škola

Počátkem školního roku 1919/1920 byly v Proseči zřízeny dvě měšťanské školy – chlapecká a dívčí.

První třída chlapecké školy byla provizorně umístěna v bývalé evangelické soukromé škole v Záboří. První třída dívčí školy sídlila provizorně v přízemí obecné školy na náměstí. Třídy byly upraveny z bytu řídícího učitele a kabinetu obecné školy. Obě školy měly společného ředitele. V tomto školním roce stoupl počet školou povinných dětí na 624 žáků.

1919 mestanska chlapecka

1919 mestanska divci

Školní rok 1921/1922 byl slavnostně zahájen ve velké učebně v zábořské škole (chlapecká škola). Odtud byly dívky převedeny do dívčí školy v Proseči na náměstí do budovy obecné školy. V budově školy obecné tedy byla umístěna škola obecná, škola měšťanská dívčí a ještě tzv. „Průmyslová škola pokračovací“. V tomto školním roce navštěvovalo měšťanskou chlapeckou školu 101 žáků a měšťanskou dívčí 95 dívek.

Smíšená měšťanská škola

V roce 1924 byly obě školy obecná a měšťanská sloučeny ve smíšenou měšťanskou školu, ke které byla připojena i obecná škola.

20. a 30. léta jsou charakteristická stálým úbytkem žactva, na školu doléhají důsledky zemědělské a průmyslové krize. Provoz školy závisí z velké míry na darech od různých přispěvovatelů, ať spolků nebo jednotlivců. Měšťanská i obecná škola zápasí stále s nedostatkem místností, nábytku, pomůcek.Jednotlivé třídy a učebny jsou roztroušeny po různých místech Proseče.

Ve školním roce 1936/1937 byla měšťanská škola umístěna zčásti v Záboří a zčásti ve 2. poschodí v Proseči, obecná škola ve vlastní budově, na radnici a ve Svatojosefské jednotě. Tato neutěšená situace trvala celá desetiletí.

1934 35

Oddělení škol - škola obecná a škola měšťanská, chlapecká a dívčí

V roce 1936 došlo k oddělení správy obecné školy smíšené od správy měšťanské školy smíšené. Od 1. 9. 1936 jsou tedy v Proseči opět obstarávány samostatně dvě školy – obecná a měšťanská, zároveň však existuje živnostenská škola pokračovací.

Dále pak od 1. 11. 1936 došlo ke zrušení dosavadní školy měšťanské smíšené, opět byly odděleny školy chlapecká a dívčí, měly jednoho ředitele. Pro vyučování byla navíc najata jedna místnost v budově u Bártů na Budislavské ulici č. 50.

Ve školním roce 1939/1940 jsou pronajaty další prostory - vyučuje se v obecné škole č. 18, u Bártů, u Fleischmannů na Borské ulici, v Záboří a nově v malém sále místní sokolovny.

Škola v období 2. světové války

Činnosti školy se výrazně dotkla léta 1938 – 1945. Práci školy ztěžovalo střídání učitelů, někteří z nich byli pracovně nasazeni, docházelo k omezování vyučování. Povinným se stává jazyk německý, v roce 1942 dokonce už od 1. třídy.

Od 3. 9. 1943 byl zřízen VI. postupný ročník, čímž se obecná škola stala šestitřídní (8 tříd v 6 ročnících).

Ke konci války byla školní budova používána jako ubikace pro vojsko a evakuované obyvatelstvo, učitelé byli nasazováni na práci do továren, celé jaro se prakticky nevyučovalo.

Pravidelné vyučování bylo slavnostně opět zahájeno 3. června 1945.

Nahoru


3. Od druhé světové války po současnost

Škola národní a škola střední – osmiletá střední škola

V roce 1948 byl vydán nový školský zákon, kterým se uzákoňovala nová jednotná škola I., II., a III. stupně. Obecné školy se stávají školami I. stupně s názvem školy národní. Školy měšťanské a nižší střední školy se stávají školami II. stupně (střední škola).

V roce 1950 byla národní škola vystěhována ze své budovy do budovy střední školy v Záboří a střední škola se přestěhovala do prázdných tříd národní školy v Proseči. Střední škola byla přejmenována na školu Klementa Gottwalda.

Od 1. 9. 1953 byly národní a střední škola sloučeny pod společný název osmiletá střední škola. Celý název tedy zněl „Osmiletá střední škola Klementa Gottwalda v Proseči“. 

Od 60. let 20. století – nová budova školy

Od školního roku 1960/1961 je prodloužena povinná školní docházka na devět let a škola je přejmenována na „devítiletou střední školu“.

16. 10. 1960 byl položen základní kámen nové školní budovy (současná ZŠ) a již 1. 9. 1961 bylo v první budově plánované pavilonové školy zahájeno vyučování. Škola nese název „Základní devítiletá škola v Proseči“. Mohly tedy být zrušeny třídy roztroušené po různých soukromých domech. Až do roku 1975 se však stále vyučuje na třech různých místech – na náměstí (1. – 4. ročník, jídelna a kuchyň), v Záboří (5. ročník) a v této nové budově.

1960 2002 zakl kamen

V roce 1975 je otevřen pavilon s osmi třídami a tím je konečně vyřešen nedostatek místa a zlepšeny podmínky pro školní práci. Ke škole patří i tělocvična, hřiště, školní dílny, klubovny, cvičná kuchyně a jídelna. 

2004 hl vchod2002 skola 2st vchod2002 2st

Předchozí tři fotografie pochází z let 2002 - 2004. Zachycují vchod do budovy školy před přístavbou nové budovy na 2. stupni. Rekonstrukce pak začala roku 2004.

Škola kolem roku 2000 – na přelomu století i tisíciletí

Další změnu přinesl rok 1992, kdy byla základní škole poskytnuta budova bývalé MŠ, kde byly několik let první a druhé třídy. Od školního roku 2009/2010 jsou opět všechny třídy ve školním areálu.

Budova školy prošla v posledních letech mnoha změnami. Školní jídelna se v roce 2001 dočkala nových oken a zateplení stěn, v roce 2005 byla vybavena novou nerezovou technologií.

V roce 2003 od května do srpna probíhala rekonstrukce 1. stupně, který se od té doby učí ve zrekonstruovaných třídách doslova pod novou střechou - viz následující foto:

2003 1stupen

Chystaná nová přístavba a částečná rekonstrukce prostor 2. stupně začaly o prázdninách v roce 2004. Od listopadu 2004 vchází druhý stupeň do budovy přes nový vstup, ale jako celek tato přestavba a přístavba nejsou dokončeny.

Máme novou keramickou dílnu, jednu učebnu, druhé schodiště k ředitelně, moderní bezbariérové sociální zařízení.

Následující fotografie zachycují záběry školy z roku 2011.

2011 skola12011 skola2 

Od roku 2013 do současnosti

Od prázdninových měsíců v roce 2013 do února 2014 proběhla výměna oken a zateplení části budovy, konkrétně 2. stupně, spojovacích chodeb a dílen.

2013 2stup a prist

Celý areál je koncipován jako malé arboretum, průběžně probíhá výsadba nových stromů a zahradnická úprava. Jeho součástí je naučná stezka hornin a nerostů.

Dále za zmínku stojí v poslední době vybudovaná dvě víceúčelová hřiště, která slouží nejenom škole, ale i veřejnosti. 

Sloučení základní školy a mateřské školy

Ke dni 1. 7. 2015 byla Základní škola Proseč sloučena s Mateřskou školou Proseč. Vznikla nová organizace Základní škola a mateřská škola Proseč, okres Chrudim. 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje základní školu 232 žáků v 9 ročnících, vyučuje se v 11 třídách. V mateřské škole jsou tři třídy – jedna třída předškolní a dvě třídy pro mladší děti.

Fotografie základní školy:

2014 skola

Fotografie mateřské školy:

skolka

Historii mateřské školy si můžete přečíst na webových stránkách mateřské školy

01 kronika02 kronika

Dokončení přístavby základní školy

V létě roku 2020 byla dokončena dlouho očekávaná přístavba základní školy. Na podzim proběhla kolaudace a v přístavbě se začalo učit.

Následující fotografie byla pořízena v únoru 2021:

2021 zs pristavba

Zahájení stavby sportovní haly

V září roku 2020 byla zbourána původní tělocvična a vzápětí se začala stavět nová sportovní hala. 

 

 

Historické podklady byly čerpány z kronik školy, barevné fotografie z archivu školy, pohlednice ze soukromé sbírky.

Nahoru