Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Proseč, zřizovatelem je město Proseč. Školní družina má dvě oddělení po 30 dětech.

Podrobnosti o provozu, vnitřní řád ŠD a další dokumenty naleznete ZDE.

Základním posláním školní družiny je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou a třídním učitelem.

Obě oddělení se nacházejí v budově prvního stupně. Pro realizaci výchovných činností využívají také tělocvičnu, školní hřiště, keramickou dílnu, počítačovou učebnu a celý areál školy.

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je od 6:00 do 7:50 a od 11:45 do 16:30 hod. Do ranní družiny mohou chodit děti nezávisle na odpolední docházce a obráceně. Chod školní družiny zajišťují dvě aprobované vychovatelky.

Do družiny jsou přijímány děti z 1. – 5. ročníku na základě přihlášky, kterou vyplňují zákonní zástupci. Na přihlášce je uveden přesný čas a způsob odchodu dítěte z družiny (včetně doprovodu). V případě nenaplnění kapacity jsou přijímány děti starší.

Uvolňování dítěte ze školní družiny 

Omluvit dítě je možné pouze na základě písemné žádosti předložené před nebo v den požadovaného uvolnění - zákonným zástupcem. Na základě telefonické žádosti dítě uvolnit nelze. Jinak je docházka dítěte do družiny povinná. Změna docházky dítěte v průběhu školního roku je možná, musí být též písemná.

Pravidla uvolňování a formulář naleznete ZDE.

Poplatek za školní družinu

Školní družina se hradí trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů a to vždy do 20. dne v měsíci. Je možné uhradit částku na celý školní rok jednou platbou.

  • Celodenní a polodenní docházka: 150 Kč měsíčně

Podrobnosti o placení viz ZDE.

Činnosti ve školní družině jsou zejména pravidelné, příležitostné a spontánní:

  • Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání - patří sem různé zájmové činnosti, např. výtvarná, tělovýchovná, hudební, atd.
  • Příležitostné akce – nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby zaměstnání, jsou to např. besídky, návštěva knihovny, výlety atd.
  • Spontánní aktivity jsou průběžné individuální odpočinkové činnosti po obědě v místnosti, ale i při pobytu venku.
  • Odpočinkové činnosti kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.
  • K činnostem ve školní družině patří také příprava na vyučování, při které si děti rozšiřují poznatky, které získaly během vyučování (domácí cvičení, didaktické hry, tematické vycházky, atd.).

Vychovatelky Jitka Jeřábková a Michaela Macháčková, DiS.