Název projektu: Prosečský Talent 21

Zadavatel: Pardubický kraj

Program: Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

Evidenční číslo smlouvy: OR/21/71779

Doba trvání projektu: říjen 2021 – červen 2022

„Projekt je realizován za finanční podpory EU a Pardubického kraje“.Jsme potěšeni, že i přes nepříznivou situaci, kdy jsme se dlouhou dobu potýkali se  ztíženými  podmínkami a třídy i pedagogové se střídali v karanténách, se nám podařilo uskutečnit několik zajímavých aktivit a celý projekt tak posunout dále.  V současné době u nás ve škole probíhá Tvůrčí psaní a Přírodovědecko-chemický kroužek v rámci Klubu Koumáků. Zároveň dva týmy žáků pracují na dlouhodobých projektech v tématu mikroplastů a dálkového průzkumu Země.

 

Obrovským přínosem je pro žáky vidět a zkusit si odbornou práci, která jim je hlavně v mladším věku představovaná zábavnou formou, vytváření si k vědě a vzdělávání pozitivní vztah a prohlubování jejich zájmu o daná témata. Na základě nových poznatků se domlouvají se svými vedoucími na dalších tématech či směřování svých projektů, sami přicházejí s novými náměty a nápady, což je pro žáky velice motivující.

 

Žáci, kterým se systematicky věnujeme, se posunují a rozvíjí v mnoha směrech:

  • logické, abstraktní, analytické myšlení
  • práce s informacemi
  • kreativita a představivost
  • systematičnost, pečlivost, vytrvalost
  • samostatnost  i  práce v týmu
  • zodpovědnost za svoji práci
  • lingvistické a prezentační dovednosti
Klub Koumáků - Tvůrčí literární práce (vybraní žáci 4. - 5. třídy)

Mgr. Lenka Tomášková

 

Na počátku našeho pravidelného setkávání jsme se nejprve seznámili s pojmem “tvůrčí literární práce” a seznámili se s povoláním spisovatel. Společně jsme hledali, jaké dovednosti potřebuje mít spisovatel pro svou činnost, kde se inspiruje pro svou práci. Dále jsem se zabývali koncepcí výstavby uměleckého textu, úlohou postav (hlavních i vedlejších) v příběhu, popisem prostředí a volbou uměleckých prostředků pro dokreslení atmosféry příběhu. Žáci vždy nejdříve pracovali s uměleckými texty různých žánrů, na kterých se seznamovali se všemi zmíněnými tématy. Následně si nabyté vědomosti ověřovali ve své vlastní tvůrčí práci. Každá lekce tedy byla postavena na hledání, objevování, vyvozování poznatků souvisejících s daným tématem a na následné samostatné tvůrčí práci. V závěru každé lekce nechybělo zhodnocení práce, ať už své vlastní, či práce spolužáka. Společně jsme případně navrhovali řešení, jak danou práci vylepšit. Výsledkem byly samostatné literární práce, z nichž některé jsme zaslali do literárních soutěží - celostátní soutěž Zlatá tužka a celostátní soutěž Mladá Proseč Terézy Novákové. 

Na dětech vidím velký posun zejména v přemýšlení o literárním textu, ve volbě uměleckých prostředků a také v nadšení do další práce. Postupně také mizí ostych představit svou práci ostatním. 

tvurci psani 1Rádi bychom v rámci projektu Den pro školu uspořádali besedu se spisovateli či literární influencerkou, ať už osobně u nás ve škole, či prostřednictvím viedohovoru. 

Cílem je děti namotivovat k další tvůrčí práci. V tvůrčí práci budeme nadále pokračovat. Již nyní se zabýváme novými náměty, se kterými bychom se chtěli zapojit do dalších literárních soutěží. Rozhodně naše činnost bude pokračovat i v příštím roce. Doufáme, že se nám pro literární práci podaří získat i další žáky. 

 
 

Klub Koumáků - Přírodovědecko - chemický kroužek (4. - 5. třídy, 6. - 7. třída)

Mgr. Andrea Boháčová, Bc. Markéta Binková

 

Naše setkávání probíhá v pondělí se staršími žáky a ve čtvrtek s mladšími  žáky. Snažíme se pravidelně střídat přírodovědeckou tématiku s chemickou. 

V přírodovědné části jsem na začátku mladší žáky seznamovala s mikroskopem, se kterým se na 1. stupni ještě nesetkávají. V prosinci jsme si mikroskopování zopakovali při pozorování výtrusnic kapradiny. Žáci si tvořili preparát naprosto sami. Tuto samostatnost velmi ocenili. Shodli se na tom, že samostatná příprava preparátu, je bavila na celém mikroskopování nejvíce.

Se staršími žáky jsme si ukazovali využití mobilních aplikací PlantNet a Google photo při určování přírodnin přímo v terénu. V jarních měsících plánujeme vyrazit do okolí školy a tyto aplikace vyzkoušet přímo v praxi. 

Na dalším setkání jsme si ověřovali rozložení chuťových pohárků na našem jazyku. Dále jsme se zabývali tématy jako “kvašení” nebo sopečná činnost…

V jarních měsících plánujeme část našich aktivit přesunout do areálu školy, kde bude probíhat terénní výuka a pokusy přímo v přírodě. Radi bychom zorganizovali besedu s odborníky z praxe.

 

V chemické části kroužku jsme se  na začátku s žáky z 1. stupně i 2. stupně seznamovali s chemií. Povídali jsme si to tom,  které chemické látky znají z běžného života a k čemu se využívají. Brzy jsme přešli do praktické části, kdy jsme uskutečnili zajímavé pokusy zaměřené na fyzikálně-chemické reakce,  např. rozdíl hustot kapalin, nemísitelnost kapalin, tvorba oxidu uhličitého apod.

Veškeré pokusy, které se uskutečňují v kroužku jsou vybrány tak, aby si je žáci mohli  vyzkoušet znovu doma, ať už sami, s rodiči či sourozenci.

Vypozorovala jsem, že se žáci těší na další hodiny. Sami přicházejí  s nápady, co bychom mohli příště vyzkoušet. FVTP

 

Projekt mikroplasty:

Znečištění povrchových vod mikroplasty na Prosečsku

Bc. Markéta Binková

 

Do řešení problematiky mikroplastů se zapojili celkem 3 žáci ze 7. třídy a 9. třídy. Spolupracujeme s konzultanty z Technecia a z Recetox MUNI.

Se žáky byl domluven cíl práce, který spočívá v analýze možných zdrojů znečištění povrchových vod mikroplasty v mikroregionu Prosečsko. V rámci projektu bude vyvinuta technika a metodika detekce mikroplastů v povrchových vodách, která bude ověřena na vybraných zdrojích mikroplastů (zejména z domácností) a následně použita k analýze znečištění povrchových vod na vybraných lokalitách podél vodního toku včetně vody z lokální ČOV.  Práce obsahuje i poznatky o problematice znečištění mikroplasty ve střední Evropě.

mikroplasty 4Žáci si vybrali pro detekci znečištění povrchových vod mikroplasty právě mikroregion Prosečsko. Na experimentální část se připravovali nastudováním zmapovaných vláken mikroplastů, které by se mohly vyskytovat ve vzorcích.

V Techneciu byli žáci seznámeni s experimentální aparaturou pro ultrafiltraci vody a metodikou mikroskopické resp. „hot needle“ detekce, kterou relativně rychle pochopili a následně jej sami využívali pro kvalitativní analýzu ve své škole.
 

  

Projekt snímkování Země:

Využití metod dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku

Mgr. Andrea Boháčová

 

Do projektu snímkování se zapojili 3 žáci z 8. třídy. Přes počáteční průtahy s karanténami jsme mohli v listopadu projekt začít rozpracovávat.  

Během listopadu a prosince se žáci seznamovali s teoretickou částí, jak přesně lze využít dálkový průzkum Země ke zkoumání zemského povrchu. Nastudovali si vybrané kapitoly z učebnice Geoinformatiky a vybrané odborné články. Jako odborný konzultant nám pomáhá RNDr. Josef Laštovička PhD. z PřF UK Praha, z katedry geoinformatiky. 

V prosinci proběhlo také setkání s panem Laštovičkou, který nám ukázal základní programy, pomocí kterých můžeme využít družicová data ke studiu Země. V lednu následovalo další setkání, ve kterém nám důkladně vysvětlil program Sentinel - Hub. Tento program nám umožňuje využít multispektrální satelitní data ke studiu povrchu Země. Žákům také vysvětlil využití velmi lehce dostupných aplikací jako jsou Mapy.cz nebo Google Earth Engine.

V této části našeho projektu si žáci vybrali 2 lokality (les u Proseče, les u Žďáru nad Sázavou), ve kterých se snaží monitorovat změny stavu vlhkosti, pokryvu vegetace a teploty půdy po výskytu lýkožrouta smrkového. Žáci také studují způsob života, vývoj a výskyt lýkožrouta smrkového nejen v ČR, ale také ve střední Evropě. Všechna získaná data zpracovávají do grafů, tabulek a ukládají si data z aplikací. 

Žáci se po nesmělých začátcích postupně rozkoukali a v aplikacích se začali velmi rychle orientovat, samostatně připravili přihlášku do FVTP. fvtp 2

Do budoucna se chceme zaměřit na dlouhodobé získávání dat přímo v terénu a také v areálu naší školy. Plánujeme také dojet přímo na vybrané lokality a prohlédnout si tamní vegetaci a provést odběry pro další studium. Plánujeme navštívit katedru geoinformatiky v Praze a  také  workshop s panem Laštovičkou přímo v naší škole.Nyní už víme, že projekt Využití metod dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku, kterým se zabývají Jára Šlégr, Tom Košnar a Terezka Janecká, uspěl v okresním kole v Pardubicích a  patří mezi postupující projekty do krajského kola. Celému týmu budeme držet pěsti, aby uspěli i v kole krajském.
Mgr. Romana Pešková

ředitelka školy

 

Mgr. Andrea Boháčová

Bc. Markéta Binková

Mgr. Lenka Tomášková