Jak bude probíhat distanční a online výuka od 19. do 23. října 2020

ZVEŘEJNĚNO: 18. 10. 2020
AKTUALIZOVÁNO: 29. 10. 2020

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 • Dodatek školního řádu k distanční výuce je k dispozici je na stránce: ŠKOLA / DOKUMENTY / ŘÁDY A NORMY / DISTANČNÍ VÝUKA.
 • V dodatku je informace o omlouvání z videokonferencí, které během distanční výuky bude probíhat prostřednictvím programu Bakaláři v sekci Komens (neboli v elektronické žákovské knížce).
 • Dále je v dodatku informace o tom, jakou formou a prostředky distanční výuku realizujeme, a jak se zachovat, pokud tyto prostředky žákům chybí.
 • Dodatek obsahuje informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků během distanční výuky, o způsobech komunikace žáků a rodičů s vyučujícími a se školou, o obsahu vzdělávání.

OBECNÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Následují informace o tom, jak funguje naše distanční výuka z pohledu, co kde najdete, co sledovat, aby vám nic neuniklo. Z tohoto pohledu stačí sledovat příslušnou sekci na webových stránkách školy a školní email.
 • Pokud bude skutečnost v rozporu s následujícím popisem, neváhejte kontaktovat vyučujícího daného předmětu nebo třídního učitele či vedení školy.
 • Nikdo není neomylný, každý občas uděla chybičku a my chceme vše vylepšovat a pokusíme se napravit každý nedostatek. Chceme vše zvládnout, chceme, abyste vše zvládli vy rodiče a žáci a uděláme proto maximum. Jsme tu pro vás. 
 • 1. WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY
 • Všechny informace o tom, co se žáci mají učit, jaké mají úkoly, případně další organizační záležitosti najde každý žák ke každému předmětu na stránce své třídy, na kterou se dostane z rozcestníku tříd: ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY.
 • V každém dokumentu, věnovaném jednotlivému předmětu, žáci najdou informace o učivu, kterému se mají v daném týdnu nebo termínu věnovat.
  Musí zde být uvedeno:
  • konkrétní strany z učebnic, pracovních sešitů, případně další zdroje, ve kterých mají žáci pracovat spolu s vysvětlením, jak pracovat, co konkrétně dělat;
  • co si žáci mají pouze přečíst nebo zhlédnout, co se naučit, co si psát do sešitu apod.;
  • pokud mají žáci k učení použít jakýkoliv online zdroj (např. pracovní list, prezentaci, video apod.), musí mít k tomuto zdroji přístup přímo z dokumentu předmětu bez nutnosti se přihlašovat nebo vstupovat do Google Učebny, Emailu apod.;
  • co je povinné, doporučené (např. pro procvičování), dobrovolné nepovinné, co je pro zájemce daného předmětu;
  • co se má odevzdávat (z povinných i nepovinných úkolů) a jakým způsobem;
  • termíny u všech úkolů, prací, projektů (ať už jsou povinné či nepovinné);
  • termíny online videokonferencí s případnými odkazy pro spuštění;
  • pokud očekáváte další informace k příslušnému předmětu, které zde uvedeny nejsou, tak nám o nich napište, třeba nás vůbec nenapadá, že by byly potřeba.
 • 2. EMAIL
 • Do školního emailu žákům chodí informace o zadání úkolu v Google Učebně, pozvánka na videokonferenci, pozvánka k úpravám nebo čtení nasdíleného dokumentu apod.
 • Prostřednictvím školního emailu budou s žáky komunikovat učitelé, kteří jim chtějí sdělit jakoukoliv informaci, která se týká jich osobně individuálně a je pouze pro ně a nikoho jiného.
 • Školním emailem mohou žáci komunikovat nejen s učiteli, ale i mezi sebou v nejrůznějších školních záležitostech.
 • 3. ODEVZDÁVÁNÍ A GOOGLE UČEBNA
 • Elektronické odevzdávání úkolů, prací, projektů probíhá prostřednictvím Google Učebny, kde už není žádné věcné upřesnění úkolů. Může zde být pouze zopakováno zadání a případné technické a organizační upřesnění.
 • O tom, že se mají některé práce odevzdávat do Google Učebny, musí být informace v dokumentu příslušného předmětu na webu školy a zároveň žákům přijde informace do emailu.
 • Vypracovávané a odevzdávané úkoly mohou být v různých formátech:
  • žáci vypracovávají úkoly do svých papírových pracovních sešitů, školních sešitů, na papírové pracovní listy, ..., které poté vyfotí a odevzdávají tyto elektronické fotografie papírových dokumentů;
  • žáci zpracovávají úkol formou elektronického dokumentu, obrázku, prezentace, videa, ... (formáty jako např. docx, jpg, pptx,  xlsx, avi, mp4, mp3, ...), které mají uložené ve svých počítačích a tyto pak odevzdávají;
  • žáci zpracovávají úkoly do poslaných online sdílených dokumentů (textových, tabulkových, obrázkových, prezentací, formulářů, ...), nebo sami vytváří práce jako tyto online sdílené dokumenty, většinou v prostředí Google aplikací pod hlavičkou ZŠ a MŠ Proseč a ty po vypracování nebo doplnění opět odevzdávají.
 • Některé úkoly se během distanční výuky vůbec nemusí odevzdávat a budou se odevzdávat a kontrolovat až fyzicky během prezenční výuky.
 • Některým úkolům se může věnovat pozornost během online videokonferencí.
 • 4. ONLINE VIDEOKONFERENCE
 • Online videokonference probíhají prostřednictvím Google Meet.
 • V týdnu od 19. do 23. října 2020 probíhají v počtu cca 3-5 za celý týden dle speciálního rozvrhu na této stránce.
 • Pokud bude distanční výuka pokračovat v listopadu, budou videokonference v počtu cca 3 denně, a to dle normálního rozvrhu hodin. O tom budeme informovat podle aktuální situace.
 • 5. DALŠÍ MOŽNOSTI
 • Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být posílány upřesňující informace emailem.
 • Žáci, kteří mají podpůrná opatření jako pedagogickou intervenci a pedagogickou asistenci, budou kontaktování svými učiteli či asistentkami a bude jim tato podpora poskytována po domluvě online případně jiným dohodnutým způsobem.

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ

 • Rozvrh videokonferencí najdete na této stránce: ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY / VIDEOKONFERENCE.
 • Na této stránce je kalendář, kde si najdete svoji videokonferenci.
 • Po jejím rozkliknutí vyberte možnost "Další podrobnosti", kde bude odkaz na spuštění videokonference.
 • Pozvánka s odkazem na spuštění videokonference přijde také vašim dětem do emailu.
 • V tomto týdnu bude pro každého žáka pouze 3-5 online videokonferencí za týden.
 • Pokud bude distanční výuka trvat i po podzimních prázdninách v listopadu, bude videokonferencí více, cca 3 hod. denně.