Vzdělávání v naší základní škole bude nadále fungovat za dodržování všech mimořádných opatření.

VÝUKA

Výuka bude probíhat běžným způsobem se dvěma omezeními.

V předmětech se zpěvem je zpěv zakázaný, a proto bude tato činnost v následujících čtrnácti dnech vynechána. To ovlivní kromě předmětů hudební výchova a výchova k hudebnosti také volitelný předmět hudební dílna a všechny tři nepovinné předměty: přípravný pěvecký sbor, pěvecký sbor a sborový zpěv. Činnost všech těchto předmětů tedy bude nadále probíhat.

Předměty s tělesnou výchovou jsou omezeny pouze na 2. stupni. Dotkne se to kromě předmětu tělesná výchova také nepovinného předmětu sportovní hry na 2. stupni. Činnost těchto předmětů bude nadále probíhat. Pokud to dovolí počasí, budou žáci v těchto předmětech trávit většinu času venku např. turistikou. Pokud budou muset zůstat ve škole, budou mít jinou náhradní činnost.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLY

Nadále budeme realizovat všechny vzdělávací akce a aktivity jako jsou exkurze, školní a další různé projekty. Každou takovou akci budeme zvlášť vyhodnocovat a při její realizaci budeme striktně dodržovat veškerá opatření tak, abychom minimalizovali jakákoliv rizika.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Kroužek technických dovedností bude probíhat bez omezení. Vzhledem k přihlášeným dětem je rozdělen na dvě menší skupiny. Jednu skupinu tvoří žáci 3. ročníku a druhou skupinu tvoří žáci 4. a 5. třídy.

Robotický kroužek probíhá bez omezení.

Prosečský dřeváček vzhledem k náplni kroužku (zpěv a tanec) a velkému množství přihlášených dětí od předškolních až do 2. stupně zatím nebude zahájen. O jeho zahájení budeme včas informovat.

Systema vzhledem k náplni kroužku (zejména pohybové aktivity) a velkému množství přihlášených dětí od předškolních až do 2. stupně zatím nebude zahájen. O jeho zahájení budeme včas informovat.

Výtvarný kroužek bude zahájen ke konci října. Přihlášené děti budeme včas informovat.

Sportovní hry na 1. stupni  vzhledem k náplni kroužku (zejména pohybové aktivity) zatím nebude zahájen. O jeho zahájení budeme včas informovat.

NA ZÁVĚR

Jsme rádi, že můžeme všichni chodit do školy a přejeme si, aby tomu tak bylo co nejdéle. Proto ve škole a při všech vzdělávacích aktivitách dodržujme a nadále budeme dodržovat všechna mimořádná opatření, která jsou nařízená.
Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude celá situace s koronavirem trvat, nechceme stále odkládat a vynechávat školní akce, které nám zpestřují a obohacují výuku. Budeme proto všechny aktivity realizovat, tak jak je máme naplánované, se vší opatrností a s přihlédnutím ke všem možným rizikům. 
Během září jsme již několik takových akcí uskutečnili a vidíme, že to jde, vidíme, že žáci jsou disciplinovaní a přistupují k opatřením také se vší vážností. Moc jim za to děkujeme.