Celoroční projekt dětí, žáků a učitelů ZŠ a MŠ Proseč k obnově prosečského kroje v roce 2019

Podobně jako v minulých letech i v kalendářním roce 2019 budeme na naší škole ve spolupráci s městem Proseč realizovat celoroční projekt, který bychom Vám nyní rádi představili. Projekt se bude zabývat obnovou folklorních tradic v prosečském regionu. V mnoha oblastech Čech a Moravy si lidé svoje tradice, zvyky i tradiční oblečení zachovávají a chrání. Jsou na ně pyšní a v tomto duchu vychovávají i svoje děti. Chceme se tak chovat i my.

Naším hlavním cílem je obnova původního prosečského kroje a pořízení krojů pro naše školní zpěváky. Vyrobený prosečský kroj bude uložený v městském muzeu, ale bude také plně funkční, tzn., že bude možné si ho obléknout při různých slavnostech města.

S projektem souvisí i mnoho dalších akcí, které připravujeme.

V rámci 20. výročí Prosečské hvězdy proběhne soutěž ve zpěvu lidových písní s názvem O prosečský dřeváček. Zpívat se budou písně, které souvisí s Prosečí a okolím a též s celou oblastí středního Horácka a Polabí. Písně vyhledáme, upravíme a naučíme naše děti. S nejlepšími zpěváky se potom chceme zúčastnit regionální soutěže ve zpěvu lidových písní Zpěváček Vysočiny. Zde se zpívá v lidových krojích a s tím souvisí i pořízení krojového oblečení pro naše děti.

Odborným garantem celého projektu, zejména v oblasti krojů, ale i tradic a folkloru našeho regionu, je paní Kamila Skopová. Je to významná česká spisovatelka, výtvarnice a folkloristka, která učí na Škole folklorních tradic obor lidový oděv. Paní Skopovou chceme do Proseče pozvat na besedu nejen do školy se žáky, ale plánujeme s ní uspořádat ve spolupráci s Kulturní komisí Prosečský dýchánek.

Na jaro plánujeme připomenutí či obnovení dvou zajímavých tradičních akcí, při kterých budeme spolupracovat s Klubem seniorů Proseč. Jedná se o „stavění máje“ a „otvírání studánek“ - slavnost se zpěvy a čištěním prosečských studánek.

Ke konci školního roku v rámci exkurzí nebo školních výletů navštívíme Betlém v Hlinsku, Veselý Kopec nebo Muzeum vesnice Dolní Újezd.

Také ve školní výuce budou naše tradice přítomny. Inspirací nám bude například kniha Kamily Skopové „Hody, půsty, masopusty – slavíme, vaříme, zdobíme a hrajeme si celý rok“. Tradice si nebudeme připomínat jenom v hodinách hudební výchovy, sborového zpěvu nebo výtvarné výchovy, ale téměř ve všech vyučovacích předmětech.

Do projektu se zapojí i školní jídelna, která každým měsíc uvaří jídlo podle receptu z Prosečské kuchařky.

Na závěr celého projektu plánujeme vydat sborník písní, textů a dalších zajímavostí z regionu, které během celého roku shromáždíme a v projektu použijeme.

Celý projekt proběhne za finanční podpory města Proseč. Dále budeme žádat o finanční podporu Pardubický kraj.

Mgr. Dagmar Smělá

Mgr. Josef Roušar

2019 navrat k tradicim m