1. Závod lesní krajinou
 2. Den Země
 3. Setkání na schodech – děti dětem
 4. Umíš si poradit?
 5. Cvičení v přírodě
 6. Praktické cvičení Ochrana člověka za mimořádných situací
 7. Ekologie „letem světem“
 8. Klub přátel divadla
 9. GO program
 10. Po stopách významných osobností regionu
 11. Almanach žáků 9. ročníku
 12. Globální problémy lidstva (GPL)
 13. Zajímavé profese 

1. Závod lesní krajinou

Závod lesní krajinou je čtyř až pětihodinový projekt určený žákům 1. i 2. stupně ZŠ.

Je to sportovní projekt spojující a nabízející účast ve dvou sportovních disciplínách – běhu nebo jízdě na kole terénem. Celá akce má nejen sportovní charakter, ale i charakter poznávací a ozdravný. Závodu se může zúčastnit každý žák školy, pokud splní podmínky o zdravotní způsobilosti, cyklista povinně předloží souhlas zákonného zástupce a závodí pouze na příslušně vybaveném kole.

Závod je uspořádán v době vhodného počasí, zpravidla koncem září. Náhradní termín je květen. Trasy závodu jsou postaveny v blízkosti Proseče v atraktivním prostředí pískovcových skal. Délka a obtížnost závodu je přizpůsobena věku závodníků a jejich schopnostem. Hlavními rozhodčími jsou učitelé. Žáci, kteří nemohou sportovat, zastávají funkce hlídek na trati a pomocných rozhodčích. Celá akce je dobře zajištěna i po stránce zdravotnické školenými zdravotníky.

Na organizaci celé akce se též podílí Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

Splněním tohoto projektu jsou naplňovány tematické okruhy lidské aktivity a problémy životního prostředí průřezového tématu environmentální výchovy a zároveň průřezové téma osobnostní a sociální výchova.

01 zavod les 1st01 zavod les 2st

Nahoru


2. Den Země

Tímto celodenním projektem, kterého se účastní všichni žáci školy, je realizováno průřezové téma environmentální výchova, a to především tematické okruhy lidské aktivity a problémy životního prostředí a vztah člověka k prostředí.

Součástí projektu je mezitřídní soutěž ve sběru hliníku (hliníková víčka od jogurtů apod.), která je vyhlášena s předstihem a výsledky jsou vyhlášeny 22. dubna, kdy Den Země probíhá.

Žáci se podílejí na úklidu náměstí a okolí obce, navštíví Záchrannou stanici pro poraněná zvířata v Boru a zároveň probíhají soutěže s přírodovědnou tematikou.

Přínos k rozvoji osobnosti žáka spočívá v rozvoji spolupráce v péči o životní prostředí na místní úrovni, podněcuje aktivitu, vede k angažovanosti při řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí a učí hospodaření s odpady.

02 den zeme102 den zeme3

Nahoru


3. Setkání na schodech – děti dětem

Jedná se o jednodenní projekt pro žáky 1. až 9. ročníku, který se realizuje předposlední den školního roku a je v podstatě rozloučením s vycházejícími žáky. Na tento den připravují žáci devátého ročníku svůj vlastní kulturní program, který je doplněn o vystoupení dalších žáků z nižších ročníků.

Název děti dětem jako podtitul v sobě zahrnuje hlavní myšlenku – děti připravují celý program samy (garantem je výchovná poradkyně) a svými vystoupeními baví nejen ostatní děti, ale též vyučující.

Při této příležitosti obdrží vycházející žáci pamětní listy obce, které jim osobně předává starosta, a dále diplomy a ocenění za reprezentaci školy na nejrůznějších soutěžích. Odcházející žáci pravidelně překvapí své učitele způsobem poděkování za devítiletou výuku. Časový rozsah je v rozmezí dvou až tří hodin.

V rámci tohoto projektu se realizuje průřezové téma výchova demokratického občana, a to tematický okruh občanská společnost a škola.

03 schody203 schody5

03 schody803 schody7

Nahoru


4. Umíš si poradit?

Celodenní projekt je určen pro žáky 1. stupně, kdy se žáci 5. tříd podílejí na přípravě úkolů pro nižší ročníky. Žáci 1. - 4. třídy jsou rozděleni do skupin a plní úkoly na stanovištích.

Děti si zde ověří své chování za mimořádných situací; znalosti ochrany přírody, první pomoci, dopravní výchovy, orientace v místě školy a okolí, v práci s mapou, seznámí se s požární technikou a spolupracují ve skupinách.

Projekt se realizuje za příhodného počasí v průběhu října (náhradní termín – duben) a je časově rozvržen na čtyři vyučovací hodiny.

V průběhu tohoto projektu se naplňuje průřezové téma environmentální výchova, a to tematický okruh vztah člověka k prostředí a dále průřezové téma osobnostní a sociální výchova, a to všechny jeho tematické okruhy.

04 umis304 umis104 umis2

Nahoru


5. Cvičení v přírodě

Jedná se o jednodenní projekt určený pro všechny ročníky 1. stupně ZŠ.

Umožňuje žákům v reálném prostředí v praxi aplikovat poznatky o lese, lesním společenství a přírodě jako celku, případně přímým pozorováním získávat poznatky nové.

Zároveň díky pohybovým aktivitám (chůze, běh v terénu, překonávání překážek apod.) rozvíjí tělesnou zdatnost, obratnost, vytrvalost. 

Realizuje se zde průřezové téma osobnostní a sociální výchova, a to zejména její tematické okruhy osobnostní rozvoj a sociální rozvoj a dále průřezové téma environmentální výchova. Zde jsou naplňovány tematické okruhy ekosystémy a vztah člověka k prostředí.

Nahoru


6. Praktické cvičení Ochrana člověka za mimořádných situací (OČZMS)

Praktické cvičení OČZMS je celodenní projekt a je vyvrcholením celoroční výuky tohoto tématu (viz Plán výuky témat dle příručky pro učitele „Ochrana člověka za mimořádných situací“ na 2. stupni ZŠ).

V rámci tohoto projektu, který je na naší škole realizován dle vlastní Metodiky výuky a praktického cvičení OČZMS, je naplňováno zejména průřezové téma osobnostní a sociální výchova, a to všechny tři tematické okruhy, tj. osobnostní rozvoj, sociální rozvoj i morální rozvoj.

Celkem na osmi pracovištích týmy žáků z devátého ročníku zjišťují, ověřují, ale i doplňují znalosti a dovednosti žáků pátého až osmého ročníku. V praxi si jednak vycházející žáci ověří své organizační schopnosti a komunikační dovednosti a zároveň upevní znalosti a dovednosti z oblasti OČZMS, jež sami předcházející čtyři roky získávali obdobnou formou, a žáci pátého až osmého ročníku mají možnost vyzkoušet si, co již zvládnou a co je třeba ještě doplnit, docvičit (podrobný plán viz Metodika výuky a praktického cvičení OČZMS).

Projekt nabízí možnost porovnat dosaženou úroveň všech klíčových kompetencí jak u vycházejících žáků, tak u žáků nižších ročníků a poskytuje učitelům komplexnější pohled na jednotlivé osobnosti třídních kolektivů.

Časový plán počítá se čtyřhodinovým cvičením, kterému předchází šest hodin výuky tohoto tématu v předmětech, jak je uvedeno ve výše zmíněném plánu výuky tohoto tématu.

06 ochr106 ochr2

06 ochr306 ochr4

Nahoru


7. Ekologie „letem světem“

Jedná se o celodenní projekt určený žákům šestého až devátého ročníku.

Podstata realizace projektu spočívá v myšlence „děti se učí navzájem“. Vylosované pracovní týmy (celkem devět) napříč ročníky přispívají k vzájemné spolupráci věkově rozdílných žáků. Ti v takto vzniklých týmech mezi sebou musejí komunikovat a řešit přípravu svěřeného – vylosovaného úkolu.

Projekt mezipředmětově zasahuje samozřejmě přírodopis, ale také výtvarnou výchovu, informatiku, fyziku, chemii, český jazyk a literaturu, praktické činnosti nebo hudební výchovu.

Projekt slouží velmi dobře též ke zjištění dosažené úrovně klíčových kompetencí (zejména klíčových kompetencí k učení, řešení problémů a komunikativní) u žáků realizujících vlastní prezentaci zadaného úkolu ostatním žákům.

Časově je projekt vymezen šesti vyučovacími hodinami v jeden den na přelomu listopadu a prosince (konkrétní den je stanoven po dohodě s ředitelem školy). Tomu předchází individuální příprava jednotlivců i celých týmů. Podrobný plán s časovým rozvržením je uložen u ředitele školy.

Již z názvu projektu je zřetelné, že se v něm zejména prolínají všechny tematické okruhy (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí) průřezového tématu environmentální výchova, i když bychom zde našli prvky například osobnostní a sociální výchovy.

07 ekol207 ekol3

Nahoru


8. Klub přátel divadla 

Jedná se o celoroční projekt určený žákům 6. – 9. ročníku.

V naší škole se již několik let snažíme co nejvíce zpřístupnit žákům cesty ke kultuře, k čemuž využíváme nabídek Východočeského divadla v Pardubicích a Horáckého divadla v Jihlavě.

V pardubickém divadle využíváme abonentní předplatné. Mezi žáky je o tyto vstupenky velký zájem, proto se snažíme neustále nabídku rozšiřovat. Tato představení se konají šestkrát během školního roku.

Z repertoáru Horáckého divadla navštěvujeme odpolední i večerní představení pro starší žáky. Velký zájem je především o letní představení, kdy vyjíždíme do Jihlavy na celoodpolední poznávací výlet. Mimo zhlédnutí představení v divadle mají žáci možnost navštívit i ZOO, katakomby atd. I v Horáckém divadle zvažujeme možnost zakoupení abonentního předplatného.

Snažíme se využít všech možností, jak přiblížit tuto živou kulturu dětem, a především probudit v dětech trvalý zájem o divadlo. Mnohaletá zkušenost ukazuje, že řada našich bývalých žáků zůstává divadelním představením věrna i později.

Žáci 5. - 8. ročníku zajíždějí do divadel přibližně devětkrát během roku, žáci 9. ročníku desetkrát, protože pro ně je navíc organizován zájezd do Národního divadla. Vždy po zhlédnutém představení si s dětmi vyměňujeme názory a dojmy. Projekt je tak hodnocen průběžně po každém představení a to nejen pedagogy, ale i samotnými žáky.

Možnost návštěvy divadel nabízíme i žákům z neúplných nebo problémových rodin, kde k dalšímu všestrannému rozvoji dětí chybí především finanční prostředky a mnohdy i zájem rodičů. Příslib zájezdu do divadla funguje jako motivace u žáků, kteří mají ve škole výchovné problémy.

Projekt naplňuje průřezové téma osobnostní a sociální výchova, a to tematické okruhy osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a morální rozvoj.

08 divadlo08 divadlo2

Nahoru


9. GO program

Projekt je určen žákům 6. ročníku. Je realizován jako třídenní výjezdový kurz.

Pod vedením zkušených instruktorů a za přítomnosti třídního učitele hrají žáci hry a řeší různé úkoly a problémy, při nichž se učí spolupracovat v týmu.

Hlavním cílem tohoto projektu je začlenit nové žáky, kteří přicházejí z malotřídních škol (z Perálce a Nových Hradů) do 6. ročníku naší školy, a nový kolektiv stmelit.

V rámci tohoto projektu jsou realizovány všechny tři tematické okruhy průřezového tématu osobnostní a sociální výchova, tedy osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj.

09 go 6a09 go 6b209 go 6b3

Nahoru


10. Po stopách významných osobností regionu

Projekt je určen žákům 8. ročníku. Každoročně se v měsíci květnu vydávají na celý den žáci tohoto ročníku na studijní cestu „po stopách“ některé z významných osobností regionu. 

Žáci jsou předem rozděleni (rozlosují se) do pracovních skupin. Každá pak má dílčí úkoly při sledování životní cesty této osobnosti a její činnosti, tvorby apod. Všechny skupiny zpracovávají získané materiály (rozhovory, texty, fotodokumentace, videozáznamy…) do podoby následné prezentace pro další skupiny, případně pro jiné třídy. Dalším výsledkem této studijní cesty je nástěnka v obci pro veřejnost, článek o projektu do školního časopisu a do Prosečského zpravodaje.

V tomto projektu se realizuje průřezové téma osobnostní a sociální výchova, tematický okruh sociální rozvoj a dále průřezové téma mediální výchova, tematické okruhy produktivních činností.

10 po stopach110 po stopach2

Nahoru


11. Almanach žáků 9. ročníku

Již z názvu vyplývá, komu je projekt určen. Jedná se o celoroční práci žáků 9. ročníku na shromažďování, zpracování a konečném vytištění literárního sborníku, který obsahuje jednak životopisné údaje o každém žákovi, jeho fotografii a jednak jim vybranou slohovou práci, případně soutěžní literární práci z období školní docházky. Almanach dále obsahuje fotografickou část zachycující vycházející žáky při různých akcích. Sborník je vydán v takovém množství, aby jej obdrželi všichni žáci 9. ročníku, ale i vyučující, případně další dospělí.

V tomto projektu se realizuje zejména průřezové téma mediální výchova, a to tematické okruhy produktivních činností – tvorba mediálního sdělení a práce v realizačním týmu. 

11alm201611 alm201511 alm2014

Zobrazit další ukázky almanachu

 

Nahoru


12. Globální problémy lidstva (GPL)

Projekt je určen žákům 9. ročníku s cílem výchovy a postojů k řešení základních problémů lidstva v kontinuitě prostorů – já (individualita) – můj kolektiv (třída, škola) – společnost. Projekt probíhá ve čtyřhodinovém kurzu, kde se prolínají komunitní kruhy, hry, diskuze s lektory. Po skončení každé části následuje zhodnocení a závěry.

Uskutečněné hry vedou žáky zejména k pochopení postupu od zájmů osobních k zájmům společným, jaká globální nebezpečí ohrožují svět, na co svět prostředky má a na co je využívá.

Celý průběh tohoto projektu směřuje zejména k rozvoji komunikativních dovedností, osobnostní výchovy a spolupráce.

Projekt vede k následujícím závěrům: vidět problémy, spolupracovat, učit se systémově myslet, začít u sebe („Mysli lokálně – žij globálně“).

Tento projekt sleduje dvě základní průřezová témata - environmentální výchova (tematické okruhy základní podmínky života a vztah člověka k prostředí) a osobnostní a sociální výchova (tematický okruh osobnostní rozvoj, sociální rozvoj).

12 gpl212 gpl1

Nahoru


13. Zajímavé profese

Tento projekt je určen žákům druhého stupně, kteří jím projdou v průběhu čtyř let.

Jedná se o systém besed, návštěv a exkurzí, jehož smyslem je přiblížit dětem zajímavé profese a náplň jejich činností.

V šestém ročníku se jedná o besedu s příslušníky Policie ČR – dopravní oddělení. V sedmém ročníku se děti zúčastní exkurze na pracoviště profesionálních hasičů v Hlinsku Exkurze je vždy doplněna o atraktivní ukázky práce hasičů. Osmý ročník absolvuje dvě besedy, a to s katolickým a evangelickým farářem (první beseda se koná v předvánočním období a druhá v předvelikonočním období). Žáci v devátém ročníku se zúčastní jednak besedy s právníkem a jednak s pracovnicí ČČK. Termíny jednotlivých akcí jsou závislé na možnostech zainteresovaných institucí.

V tomto čtyřletém projektu se realizuje průřezové téma výchova demokratického občana, tematický okruh občan, občanská společnost a stát.

13 far113 far2

13 hasici hl13 polic

Nahoru