Základní škola a mateřská škola Proseč

adresa a kontaktní údaje

Právní forma

Příspěvková organizace

Statutární zástupce

Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy

V případě nepřítomnosti ŘŠ ji zastupuje Mgr. Alena Zvárová, zástupkyně ŘŠ.

Zřizovatel

Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Důvod a způsob založení

Předškolní, základní a zájmové vzdělávání žáků a jejich stravování, Zřizovací listina

Datum zařazení do sítě škol dne 1. 1. 2003

Podmínky a principy činnosti

se řídí níže uvedenými právními předpisy

Red IZO organizace: 650 051 653

Součásti a jejich IZO

Základní škola: 102 142 564

Mateřská škola: 107 582 244 

Školní družina: 117200310

Školní jídelna: 102806250 

Školní jídelna výdejna MŠ: 181029898

Organizační řád

je k nahlédnutí v ředitelně školy v pracovní dny v době od 7.00 do 13.00 hodin

Organizační struktura

viz organizační struktura školy

Informace se poskytují podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup

Žádost o poskytnutí informace o prospěchu, výsledcích vzdělávání a chování žáka se podává ústně u příslušného vyučujícího nebo u příslušného třídního učitele. Není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující nebo jde-li o žádost o informaci jiného charakteru, podává se žádost ústně nebo písemně u níže uvedených osob. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost vždy písemně. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a komu je určeno.

Ředitel školy poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů od přijetí podání, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo elektronicky. Pokud žádosti není, byť jen zčásti, vyhověno, vydá ředitel školy rozhodnutí. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení.

Žádosti o poskytnutí informace subjekt přijímá:

 • osobně (Po – Pá, 7.00 až 13.00): 
  • Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy, telefon 469 321 291
  • Mgr. Alena Zvárová, zástupkyně ředitele školy, telefon 469 321 291
 • poštou
  • Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč
 • e-mailem
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace poskytuje

Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy, Mgr. Alena Zvárová, zástupkyně ředitele školy

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Postup

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí platnou legislativou (zákon 500/2004 Sb., Správní řád). Uvedený zákon je k dispozici k nahlédnutí ve dnech školního vyučování v kanceláři školy.

Stížnosti, oznámení a podněty přijímá

 • osobně (Po – Pá, 7.00 až 13.00): 
  • Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy, telefon 469 321 291
  • Mgr. Alena Zvárová, zástupkyně ředitele školy, telefon 469 321291
 • poštou
  • Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč
 • e-mailem
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stížnosti, oznámení a podněty vyřizuje

Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy, Mgr. Alena Zvárová , zástupkyně ředitele školy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro práci školy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, … a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb
 • Vyhláška č. 15/2005 o náležitostech výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 317/2005 o DVPP, akred. komisi a kariérním systému ped. pracovníků

Vše v aktuálních zněních. Tyto zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Výroční zpráva je k dispozici také webu školy.

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Vyhledávání informace, zpracování, popř. jednání do 30 minut 0 Kč, pokud žadatel nepodal po dobu 6 měsíců od podání předchozí žádosti další žádost.
 • Vyhledávání informace, zpracování, popř. jednání nad 30 minut a za každou další započatou půlhodinu 150 Kč.
 • Kopírování dokumentů:
  • jednostrannná kopie A4: 2 Kč
  • oboustranná kopie A4: 4 Kč
  • jednostrannná kopie A3: 4 Kč
  • oboustranná kopie A3: 8 Kč
 • Poskytnutí informace na CD/DVD: 10/20 Kč.
 • Sken či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání 5 Kč.
 • Vytištění 1 stránky dokumentu, černobílá A4: 3 Kč.
 • V případě barevného tisku jsou ceny tisku a kopírování trojnásobkem černobílých tisků.
 • Poštovní poplatky: balné 20 Kč + podle tarifů České pošty.

Postup

Žadatel v kanceláři školy podá písemnou žádost, žádost bude zaevidována. Úhradu za poskytnuté informace, popř. kopírování dokumentů provede žadatel v kanceláři školy. Poplatky jsou splatné před provedením úkonů uvedených v jednotlivých položkách sazebníku. Žadateli bude vydáno potvrzení o zaplacení a poté v sekretariátu předáno písemné vyřízení žádosti nebo okopírované dokumenty.

Odvolání proti rozhodnutí

Proti rozhodnutí ředitele školy je přípustné odvolání. Podle zákona č. 500/2004 Sb., § 86 se odvolání podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.